CĐ Giáo dục TP yêu cầu các hoạt động của công tác tuyên giáo CĐ phải thiết thực, hiệu quả, thực chất, phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, trường học. Các cấp CĐ cần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, chú trọng tuyên truyền về đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội CĐ Giáo dục Việt Nam lần thứ XV và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII.

Công tác tuyên giáo phải thực chất

Mặt khác, năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên”, do đó CĐ Giáo dục các cấp phải cụ thể hóa các chương trình phúc lợi cho đoàn viên do CĐ Giáo dục Việt Nam ký kết với các đối tác như: Kangaroo, Samsung… để đem lợi ích cho đoàn viên; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động nhằm ổn định tư tưởng của đoàn viên, người lao động.

T.Nga