Công ty xử lý kỷ luật sai

Nguyễn Hồng Quân (Công ty Nguyễn Tuấn, quận 5, TP HCM)

- Ông Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty, trả lời: Qua làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi thấy cách xử lý kỷ luật lao động như vậy chưa đúng. Sắp tới, chúng tôi sẽ thu hồi quyết định điều chuyển, tổ chức lại cuộc họp hội đồng kỷ luật và thay đổi hình thức kỷ luật đối với anh Quân cho phù hợp với quy định pháp luật.