Ông Trần Văn Tài, đại diện công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh từ cơ quan chức năng, công ty đã xem xét lại sự việc và nhận thấy cả công ty lẫn người lao động (NLĐ) đều chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công ty có sai sót trong việc ký HĐLĐ với anh Hải. Cụ thể, vào tháng 2-2017, khi HĐLĐ xác định lần 2 hết hạn thì công ty phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn với anh Hải, chứ không phải ký phụ lục gia hạn thời hạn HĐLĐ. Lỗi anh Hải là không tuân thủ thời gian báo trước (45 ngày với HĐLĐ không xác định thời hạn). Vừa qua, chúng tôi đã giải quyết cho anh Hải thôi việc mà không phải bồi thường cho công ty, đồng thời cũng đã chốt và trả sổ BHXH cho anh.