"Vừa qua, tôi vi phạm kỷ luật nhưng chưa nhận quyết định kỷ luật. Sau đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ thủ trưởng đơn vị. Nếu hết 30 ngày báo trước mà đơn vị vẫn không ra quyết định thôi việc thì tôi có được nghỉ việc không, nếu nghỉ có bị mất quyền lợi gì không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 3, điều 59 Luật Công chức quy định công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được giải quyết thôi việc. Mặt khác, tại khoản 2 điều này cũng quy định: Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật. Như vậy, trong thời gian chờ xem xét kỷ luật, anh Thiện sẽ không được giải quyết cho thôi việc, nếu tự ý nghỉ sẽ mất một số quyền lợi và phải bồi thường theo luật định.