Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: Người được ủy quyền giao kết HĐLĐ chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Như vậy, trưởng phòng nhân sự công ty ông Thanh ra quyết định xử lý kỷ luật ông mức khiển trách là phù hợp với quy định pháp luật.