Theo đó, điều chỉnh mức kinh phí hỗ trợ khám chữa BNN như sau: Đối với khám BNN, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám BNN tính theo biểu giá khám BNN do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám BNN sau khi đã được BHYT chi trả nhưng không quá 800.000 đồng/người/lần khám (hiện mức hỗ trợ không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám).

Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa khám, chữa bệnh nghề nghiệp - Ảnh 1.

Mức hỗ trợ người lao động khi khám bệnh nghề nghiệp không quá 800.000 đồng/lần

Đối với chữa BNN, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa BNN tính theo biểu giá chữa BNN tại thời điểm người lao động chữa BNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được BHYT chi trả nhưng không quá 15.000.000 đồng/người (hiện mức hỗ trợ không quá 10 lần mức lương cơ sở/người). Đồng thời, giữ nguyên số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Nghị định 88/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2020 và thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016.

Tin-ảnh: T.Ngôn