Đổi mới, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập, quan hệ lao động tại doanh nghiệp (DN) trong thời gian tới sẽ có những thay đổi, tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động CĐ các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Do vậy, đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong tình hình mới trở thành nhiệm vụ cấp bách của tổ chức CĐ. Nhận thức rõ vấn đề này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động thực hiện các mô hình thí điểm thích ứng với điều kiện hoạt động mới như: thí điểm thành lập CĐ cơ sở theo phương pháp mới, đổi mới và nâng cao năng lực thương lượng tập thể của các chủ thể trong quan hệ lao động, đa dạng hóa hình thức thương lượng tập thể cấp DN, cấp nhóm DN, cấp ngành… làm căn cứ thực tiễn để tham gia sửa đổi Bộ Luật Lao động, Luật CĐ và sửa đổi bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam từ khóa X đến nay. Trong 2 nhiệm kỳ gần đây, nhiều cách làm mới, sáng tạo đã được thực hiện ở cơ sở như đổi mới phương thức chỉ đạo của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở với CĐ cơ sở trực tiếp hơn, thường xuyên hơn, cán bộ CĐ cấp trên cùng với cơ sở cùng giải quyết trực tiếp vấn đề phát sinh tại cơ sở…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những bất cập, hạn chế về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, về mô hình tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ CĐ các cấp hiện nay; đề xuất giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, bộ máy và cán bộ CĐ các cấp phù hợp với điều kiện hoạt động trong tình hình mới.

Tin-ảnh: T.Ngôn