Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - chủ trì. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang cho biết hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 3 nội dung rất quan trọng, trong đó đáng chú ý là "Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn (CĐ) Việt Nam trong tình hình mới". Liên quan đến đề án, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết trên cơ sở ý kiến của các ủy viên Đoàn Chủ tịch gửi lại tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9, Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện. Tại hội nghị lần này, Thường trực Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đoàn Chủ tịch để hoàn chỉnh lần cuối trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - chủ trì hội nghị

Do đó, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các ủy viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, đóng góp các ý kiến, nhất là một số nội dung liên quan: đánh giá hiện trạng (ưu điểm, nhược điểm) của mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ ở từng cấp CĐ, nhất là cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Trên cơ sở đó đề xuất mô hình tổ chức của hoạt động CĐ trong thời gian tới; các hạn chế trong nội dung, phương thức hoạt động, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; quan điểm, khâu đột phá, các giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng và đề xuất phương hướng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cấp CĐ...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng sẽ tập trung cho ý kiến vào Tờ trình về việc chỉnh lý dự thảo Hướng dẫn Điều lệ theo nội dung chỉnh lý Điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII sau khi thẩm định; góp ý Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ ngày 16-10-2019 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển cho cán bộ của tổ chức CĐ.

Tin-ảnh: V.Duẩn