Đưa hoạt động về cơ sở, nâng chất cán bộ Công đoàn

Tin mới

06/04/2013 21:55

(Trích phát biểu của ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, tại Đại hội X Công đoàn TPHCM)

... Năm năm qua, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt hơn nhưng bằng sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí vượt khó, những hoạt động năng động, sáng tạo, phong phú, bền bỉ, giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức Công đoàn (CĐ) đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội IX CĐ TP đề ra...
 
Từ các phong trào hành động, đội ngũ CNVC-LĐ TP được rèn luyện và trưởng thành, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng...; từng bước vươn lên xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổ chức CĐ có nhiều chuyển biến về nội dung và phương thức hoạt động, gắn bó với CN, phát triển lực lượng, thể hiện ngày càng rõ là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền TP; thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của CNVC-LĐ...
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa trái) trò chuyện với các cán bộ Công đoàn tại đại hội. Ảnh: TẤN THẠNH

Những thành tựu đạt được của GCCN, tổ chức CĐ TP trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng nhưng có mặt còn hạn chế, cần phải phấn đấu vươn lên hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng GCCN, tổ chức CĐ theo tinh thần nghị quyết Trung ương và Thành ủy đã đề ra... Tôi nhấn mạnh một số nội dung sau đây để đại hội quan tâm:

Trước tiên, tổ chức CĐ và  CNLĐ TP cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TP đã đề ra... CĐ các cấp phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để CNVC-LĐ ngày càng được nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo đến cuối năm 2015 có 70% lao động được đào tạo...; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Tổ chức CĐ TP với hơn 1 triệu đoàn viên là lực lượng rất đông đảo, đang có mặt trong tất cả doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp cần được vận động, tập hợp, tổ chức để CN, người lao động (NLĐ) phát huy vai trò chủ lực trong phát triển sản xuất - kinh doanh; hăng hái làm việc, lao động sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; gắn với thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Phải đề cao tính năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay, mô hình tốt thực hiện 6 chương trình đột phá của TP; cần chọn nội dung, chương trình, công trình trọng tâm để tham gia, tạo dấu ấn của đội ngũ CNVC-LĐ và CĐ TP, góp phần thiết thực, vượt khó phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
 
Thứ hai, tổ chức CĐ TP phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác vận động thành lập CĐ cơ sở tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bảo đảm đến năm 2015 có 100% doanh nghiệp đủ điều kiện có tổ chức CĐ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức mình; là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với NLĐ. Phải bảo đảm ở đâu có NLĐ ở đó có CĐ.
 
Trên cơ sở phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức đều khắp, lớn mạnh, tổ chức CĐ tập hợp trí tuệ của CNVC-LĐ tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách; đồng thời tạo điều kiện và tổ chức cho NLĐ phát huy tốt nhất quyền làm chủ của mình trên các lĩnh vực; vận động doanh nghiệp và NLĐ cùng nhau chia sẻ để vượt qua những khó khăn, thử thách, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
 
Thứ ba, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức CĐ các cấp... Phải đưa hoạt động về cơ sở; xây dựng phong trào công nhân phải do CN, NLĐ là chủ thể chính; phải làm cho đoàn viên thấy được lợi ích khi gia nhập, hoạt động CĐ, gắn bó với tổ chức CĐ và có trách nhiệm xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh...
 
Tổ chức CĐ TP cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ CĐ, nhất là cán bộ CĐ cơ sở ở doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ, năng lực, gắn bó và có uy tín trong CN, có nhiệt tình và tâm huyết với hoạt động CĐ.

Thứ tư, GCCN là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, CĐ phải chú trọng tổ chức CN tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh...; phấn đấu tăng tỉ lệ đảng viên là CN lên trên 20% trong tổng số đảng viên kết nạp hằng năm. Cần tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. CĐ TP cần quán triệt sâu sắc để các cấp CĐ, mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nâng cao ý thức, cần xem đây là trách nhiệm của mình; hướng dẫn để có hành động tham gia xây dựng Đảng một cách cụ thể, ngày càng gắn bó với Đảng...

... Thứ năm, nhiệm vụ rất quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ toàn quốc... Mỗi đại biểu cần đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa X, nhiệm kỳ 2013 - 2018 là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, tâm huyết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; đồng thời bầu chọn đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ toàn quốc là những đồng chí tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên. 

ÔNG MAI ĐỨC CHÍNH, PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM:

Nhận thức rõ hơn về 3 chức năng

Nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ TP đã có nhiểu đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nổi bật là đã tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.
 
Đặc biệt, các cấp CĐ TP đã đề ra nhiều nội dung và giải pháp phù hợp nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, nâng cao năng lực của CĐ cơ sở và cán bộ CĐ. Những nỗ lực không ngưng nghỉ này đã giúp tổ chức CĐ TP trở thành chỗ dựa vững chắc của CNVC-LĐ.
 
Tuy nhiên, hoạt động CĐ trong 5 năm tới sẽ gặp không ít khó  khăn, thách thức, đó là sự tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đối với nền kinh tế nước ta. Một số cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ; quản lý Nhà nước về lao động còn nhiều khó khăn, bất cập.
 
Vấn đề giải quyết việc làm, tiền lương, nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ vẫn là yêu cầu hết sức bức thiết. Quan hệ lao động ở doanh nghiệp còn diễn biến phức tạp... Từ thực tế ấy, trong nhiệm kỳ tới, các cấp CĐ cần có nhận thức rõ hơn về 3 chức năng của tổ chức CĐ, trong đó coi trọng chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ là trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Để thực hiện tốt chức năng này, các cấp CĐ cần chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong doanh nghiệp; chú trọng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp giải quyết kịp thời các tranh chấp phát sinh. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên và NLĐ; tập hợp, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực và sáng tạo để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...
 
Nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, CĐ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới về nội dung và hình thức các phong trào thi đua; đặc biệt là hình thức tổ chức phong trào thi đua ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước. CĐ phải tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở; hoàn thiện nội dung, đổi mới phương thức hoạt động CĐ ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh; không ngừng nâng cao năng lực, vai trò của tổ chức CĐ. Đặc biệt, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ CĐ để có bản lĩnh chính trị, có năng lực và kỹ năng CĐ, xứng đáng là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
K.An ghi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI