Nguyễn Văn Sang (tỉnh Long An) hỏi: "Tôi tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân từ tháng 9-2015 đến tháng 9-2018, ký hợp đồng lao động và đóng BHXH từ tháng 12-2018. Vậy, thời gian tôi tham gia nghĩa vụ có được tính đóng BHXH không? Hiện tại tôi có được tính là đóng BHXH trên 6 tháng không?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định 153/2013/NĐ-CP ngày 8-11-2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, Công an Nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, Công an Nhân dân; điểm b khoản 2 điều 2 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, Công an Nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân thì đối tượng là "hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên Công an Nhân dân được hưởng sinh hoạt phí", "hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân; học viên Công an Nhân dân đang theo học được hưởng sinh hoạt phí" thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Vì vậy, thời gian anh tham gia nghĩa vụ trong Công an Nhân dân từ tháng 9-2015 đến tháng 9-2018 thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đề nghị anh liên hệ với đơn vị trước khi xuất ngũ để được nhận sổ BHXH, sau đó nộp cho cơ quan nơi đang làm việc để được cộng nối với quá trình đóng BHXH từ tháng 12-2018 đến nay.