- BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Nghị quyết 116/NQ-CP, 2 trường hợp được nhận tiền hỗ trợ từ kết dư Quỹ BHTN bao gồm người lao động (NLĐ) đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) và NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người hưởng lương hưu hằng tháng). Mức hỗ trợ được tính căn cứ vào thời gian đóng BHTN chưa hưởng của NLĐ, trong đó người đóng BHTN dưới 12 tháng có mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người. Căn cứ quy định trên, ông Huy thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021, do đó đề nghị ông Huy nhanh chóng khai Mẫu số 04 (ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg) gửi cơ quan BHXH gần nhất để được hưởng chế độ.