Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo khoản 8 điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì trường hợp đặc biệt để DN và NLĐ được kéo dài thời hạn thanh toán không quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại khoản 2 điều 47 BLLĐ bao gồm: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; NSDLĐ hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; NSDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo điều 44 của BLLĐ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách DN, HTX, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo điều 45 BLLĐ.