Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Điều 104 Bộ Luật Lao động quy định thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động (NLĐ) căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở. Căn cứ quy định trên, việc chi trả tiền thưởng Tết cho NLĐ thế nào phụ thuộc vào quy chế thưởng của doanh nghiệp. Trường hợp không có quy chế hay quy chế thưởng không quy định mà doanh nghiệp gặp khó khăn phải chi trả thưởng Tết 2 đợt thì cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở hay thương lượng với NLĐ trước khi thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận.