Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 13 BLLĐ năm 2019 thì HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là HĐLĐ. Căn cứ quy định trên, nếu công ty sử dụng tên gọi hợp đồng cộng tác viên nhưng nội dung hợp đồng thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của doanh nghiệp đối với NLĐ thì được xem là HĐLĐ.