Được xử lý kỷ luật người lao động? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Bà Nguyễn Hải Phụng, đại diện công ty, trả lời: Theo quy định, trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động (NLĐ) và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện như sau: NSDLĐ thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự quy định tại điểm b, c khoản 1 của điều 123 Bộ Luật Lao động, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi có sự tham gia của các thành phần thông báo; khi nhận được thông báo của NSDLĐ, trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thành phần tham dự phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp không tham dự phải thông báo cho NSDLĐ và nêu rõ lý do. Trường hợp một trong các thành phần không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc nêu lý do không chính đáng hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì NSDLĐ vẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động. Công ty chúng tôi đã thực hiện đúng theo quy định trên khi xử lý kỷ luật lao động và cũng đã giải thích toàn bộ quy trình cho NLĐ rõ.