Công ty tôi làm việc là công ty TNHH. Mới đây công ty ra thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với tất cả lao động, giải thể doanh nghiệp (DN) do kinh doanh không hiệu quả. Thông báo do phó giám đốc ký nhưng người này không phải là đại diện theo pháp luật của công ty. Xin hỏi phó giám đốc có thẩm quyền giải thể DN không? Khi công ty giải thể thì quyền lợi người lao động được giải quyết ra sao?".


Giải quyết quyền lợi người lao động ra sao? - Ảnh 1.

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Luật DN năm 2014 quy định đối với loại hình công ty TNHH thì việc giải thể sẽ căn cứ theo quyết định của chủ sở hữu công ty. Như vậy, một khi chủ sở hữu công ty chưa ủy quyền mà phó giám đốc tự ý thông báo giải thể DN là trái pháp luật. Cũng theo Luật DN, trường hợp DN giải thể, thì các khoản nợ của DN được thanh toán theo thứ tự ưu tiên: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước và hợp đồng lao động; nợ thuế và các khoản nợ khác. Ngoài ra, trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc nửa tháng lương. Như vậy, khi giải thể, công ty phải trả trợ cấp thôi việc và ưu tiên thanh toán các khoản nợ lương (nếu có), BHXH và các quyền lợi khác của NLĐ.