Theo đó, BHXH đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở; 100% hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC; giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/lượt giao dịch vào năm 2025. BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đề án đổi mới; tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, đơn giản hóa TTHC và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và dịch vụ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Những năm qua, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ TTHC của ngành đang ngày càng được đơn giản hóa, giảm từ 114 TTHC (năm 2015) nay còn 25 thủ tục. Đặc biệt là việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng "VssID - BHXH số" thay cho thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từ ngày 1-6 vừa qua.

D.Thu