Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại điều 49 Luật Việc làm, một trong những điều kiện hưởng TCTN là người lao động (NLĐ) phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc. Do đó, khi quá hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, NLĐ sẽ không đủ điều kiện hưởng TCTN. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng sẽ được cộng dồn cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện theo quy định tại điều 45 Luật Việc làm. Tuy nhiên, để hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn vì dịch Covid-19, ngày 7-7-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, trong đó có chính sách hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN. Ngày 1-10-2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ NLĐ bằng tiền từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, nếu ông quá thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN thì có thể làm các thủ tục đề nghị hưởng các chính sách nêu trên.