Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết doanh nghiệp (DN) có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Xác định được vấn đề đó, trong những năm gần đây, việc gắn kết DN với GDNN luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã khẳng định: “Có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học.”; “Khuyến khích các DN, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo”. Đây là định hướng có tác động to lớn đến việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của GDNN trong mối liên hệ chặt chẽ với DN; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển GDNN.

Hình thức hợp tác của doanh nghiệp với giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế - Ảnh 1.

Dưới tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ, sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động gắn kết với giáo dục nghề nghiệp còn bộc lộ những hạn chế nhất định

Bên cạnh đó, thực hiện quy định của Luật GDNN, xác định gắn kết với DN là một trong 3 đột phá để đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN, thời gian qua Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức nhiều hoạt động tăng cường gắn kết DN với GDNN. Thông qua các hoạt động gắn kết GDNN với DN, cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp bắt đầu hình thành và vận hành trong thực tiễn. Các địa phương đã quan tâm đến hoạt động gắn kết với DN; các cơ sở GDNN đã chủ động hơn, thuận lợi hơn khi tìm đến DN; các DN đã tích cực hơn trong việc tiếp cận, tìm đến các nhà trường; mô hình đào tạo tại DN được hình thành rõ rệt.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, dưới tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ nhất là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự tham gia của DN vào hoạt động gắn kết DN với GDNN còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Các hình thức hợp tác của DN với GDNN còn hạn chế; khung pháp lý về trách nhiệm và quyền lợi của DN trong hoạt động GDNN chưa được áp dụng trong thực tiễn. Mặc dù đã có một số chính sách ưu đãi dành cho DN khi tham gia hoạt động GDNN, tuy nhiên, các quy định còn chưa cụ thể, chưa thống nhất, nằm rải rác ở các văn bản khác nhau; thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm của DN đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực của quốc gia; thiếu các quy định cụ thể về các cơ chế hợp tác giữa DN và cơ sở GDNN, cụ thể về liên kết đào tạo giữa DN và cơ sở GDNN, đặt hàng đào tạo giữa DN với cơ sở GDNN, đào tạo tại DN; chưa có quy định về người hướng dẫn đào tạo của DN, về tổ chức và hoạt động của hội đồng kỹ năng ngành và quỹ phát triển GDNN, nên chưa phát huy được vai trò và trách nhiệm của DN đối với phát triển nhân lực ở các trình độ của GDNN.

Bộ LĐ-TB-XH cho biết trong bối cảnh Đảng, Nhà nước khuyến khích các DN tham gia hoạt động giáo dục và đào tạo nói chung và GDNN nói riêng, trước thực tiễn gắn kết giữa DN và GDNN hiện nay, việc ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích DN tham gia hoạt động GDNN là hết sức cần thiết.

H.Lê