Theo đó, Thông tư số 58/2017/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính về chi trả BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đào tạo ngắn hạn, tiền thuê đất cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn...

Hỗ trợ dạy nghề cho người dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Thông tư này áp dụng đối với các công ty TNHH một thành viên nông, lâm, thủy sản do Nhà nước làm chủ sở hữu; Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng phòng hộ; Hợp tác xã; Các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước (bao gồm cả DN có vốn đầu tư nước ngoài); Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan việc thực hiện hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi vùng đặc biệt khó khăn.

Về chính sách đào tạo nghề ngắn hạn, lao động là người dân tộc thiểu số thuộc diện phải đào tạo theo kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) mỗi người một lần.

Kinh phí hỗ trợ đào tạo được cấp trực tiếp cho đơn vị sử dụng lao động theo kế hoạch đào tạo đã được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt (tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc; Bộ, ngành đối với đơn vị thuộc Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý bao gồm cả các hợp tác xã, DN ngoài nhà nước, các công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty mẹ và DN thành viên của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước có trụ sở chính đóng trên địa bàn). Việc đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động được thực hiện tại các cơ sở đào tạo đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật…

Về đối tượng được hỗ trợ chi phí đào tạo, người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, mức hỗ trợ tối đa là 4 triệu đồng/người/khóa học; người dân tộc thiểu số nhận mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

Về chính sách hỗ trợ về bảo hiểm, ngân sách nhà nước hỗ trợ nộp thay cho các đơn vị sử dụng lao động tối đa 5 năm đối với một người lao động. Việc hỗ trợ bảo hiểm được thực hiện đối với lao động là người dân tộc thiểu số được đơn vị sử dụng lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo, bảo hiểm, ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí về đào tạo, BHXH, BHYT, BHTN cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-7-2017.

K.An