Học và làm theo Bác bằng việc làm, hành động cụ thể

Với chủ đề “Đoàn kết - Hội nhập; Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định”, LĐLĐ TP HCM yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) tiếp tục quán triệt để cán bộ, đoàn viên CĐ và CNVC-LĐ hiểu sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức. Qua học tập, mỗi CNVC-LĐ phải đề ra nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật thiết thực gắn với công việc hằng ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng nghiệp, thể hiện bằng lời nói, việc làm, hành động cụ thể.

LĐLĐ TP HCM cũng lưu ý cuộc vận động phải phát huy được vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ CĐ, nhất là người đứng đầu các cấp CĐ, đồng thời gắn với phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp CĐ.

K.An