BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động, trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về được đoàn điều tra TNLĐ kết luận là TNLĐ và được hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ. Khoản 1 điều 50 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định thời điểm hưởng trợ cấp TNLĐ được tính từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú. Mặt khác, theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp sẽ không được giải quyết chế độ ốm đau. Do vậy, trong thời gian người lao động điều trị TNLĐ lần đầu, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán chi phí y tế; trả phí giám định y khoa; trả đủ lương trong thời gian điều trị TNLĐ, phục hồi chức năng lao động; bồi thường và các trách nhiệm khác theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động. Trường hợp anh Cường đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ nhưng đã được giải quyết hưởng chế độ ốm đau thì khi đơn vị sử dụng lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, cơ quan BHXH sẽ thu hồi số tiền trợ cấp ốm đau đã chi trả và giải quyết chế độ TNLĐ cho anh.