Cơ quan thông báo cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí vào ngày 31-12-2017. Theo quy định tại điều 59 Luật BHXH, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động (NLĐ) đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Vậy tôi hưởng lương hưu từ 31-12-2017 hay 1-1-2018?".

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ điều 18, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà NLĐ đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Ví dụ: Ông A sinh ngày 1-3-1956, làm việc trong điều kiện bình thường. Thời điểm ông A đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1-4-2016. Trường hợp tháng sinh của NLĐ là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 của tháng 1 năm liền kề sau năm mà NLĐ đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Như vậy, thời điểm bà Anh hưởng lương hưu sẽ là ngày 1-1-2018.