Hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 5 tháng lương tối thiểu

Theo đó, trường hợp người lao động (NLĐ) đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động (NSDLĐ) quyết định mà mức tiền lương tháng của NLĐ cao hơn 20 tháng lương tối thiểu (LTT) vùng thì NSDLĐ và NLĐ phải đóng BHTN theo mức tiền lương bằng 20 tháng LTT vùng từ ngày 1-1-2015 trở đi.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của NLĐ tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức LTT vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Ngoài ra, trước ngày 1-1-2015, NSDLĐ đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng với NLĐ và đang thực hiện hợp đồng này, tính đến ngày 1-1-2015 thời hạn hợp đồng còn ít nhất 3 tháng trở lên thì NSDLĐ phải tham gia BHTN cho NLĐ kể từ ngày này trở đi.

Cũng theo Thông tư 28, NSDLĐ có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ tham gia BHTN của NLĐ cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động của NLĐ thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN có hiệu lực. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9.

K.Chi