Công ty có quyền làm như vậy không?”.

Hủy bỏ quy định trái luật

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được khuyến cáo của cơ quan chức năng, công ty biết những quy định như vậy là trái pháp luật. Vì vậy, công ty sẽ lập tức hủy bỏ các quy định ấy, soạn thảo lại nội dung nội quy lao động và đăng ký với cơ quan chức năng.