CĐ cấp trên đã trực tiếp xem xét, tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 2 tập thể và xử lý kỷ luật đối với 5 cán bộ CĐ vi phạm Điều lệ và quy định của tổ chức CĐ.

Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra CĐ các cấp tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam; kiểm tra CĐ cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế CĐ; giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền…

T.Tĩnh