Tại lớp tập huấn, cán bộ CĐ được nghe báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh và giảng viên trường chính trị truyền đạt các chuyên đề: Một số vấn đề cơ bản của CĐ Việt Nam; quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng giai cấp công nhân tổ chức CĐ; chuyên đề tài chính; quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; công tác thi đua - khen thưởng trong tổ chức CĐ; một số điểm mới trong Điều lệ CĐ Việt Nam.

Khánh Hòa: Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn các cấp tỉnh Khánh Hòa tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức định kỳ hằng năm để nâng cao kiến thức kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐ trên địa bàn.

Tin-ảnh: T.Tĩnh