Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động (NLĐ) trong năm 2016, DN phối hợp, trao đổi với Công đoàn (CĐ) cơ sở để xây dựng kế hoạch trả lương, trả thưởng cho NLĐ trên cơ sở các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế của DN; thông tin sớm để NLĐ biết thời điểm thực hiện, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của NLĐ dẫn đến tranh chấp. Trường hợp DN gặp khó khăn, cần thông tin, trao đổi với CĐ cơ sở và báo cáo cơ quan quản lý lao động, Ban Quản lý các KCX-KCN (nơi DN đặt trụ sở) để cùng phối hợp, có kế hoạch hỗ trợ NLĐ.

Rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp
Rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP lưu ý DN phải nghiêm túc thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán bảo đảm đúng quy định và thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Trường hợp DN thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp ngày nghỉ phép năm thì phải thỏa thuận với NLĐ và công khai trong DN trước khi thực hiện.

Ngoài ra, DN cần tăng cường rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động tại đơn vị, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của NLĐ.

Tin-ảnh: Đ.Viên