Không ép ký cam kết

Bà Lã Thị Thu Hồng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là công ty có yêu cầu người lao động phải cam kết làm việc tối thiểu 3 năm. Việc này chỉ nhằm làm cho người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức gắn bó với công ty hơn. Sau khi nhận được thắc mắc của người lao động và khuyến cáo của cơ quan chức năng, công ty đã hủy bỏ quy định chưa phù hợp. Từ nay, người lao động không phải ký cam kết về thời gian làm việc trừ trường hợp được cử đi đào tạo nghề để bố trí làm cán bộ khung.