Không yêu cầu bồi hoàn phí đào tạo

Ông Trần Thanh Tòng, phó giám đốc công ty, trả lời: Khi tuyển lao động, bao giờ công ty cũng đào tạo lại trước khi làm việc chính thức. Trong hợp đồng lao động có ghi rõ điều này. Tuy nhiên, hợp đồng không ghi việc bồi thường tiền đào tạo nghề. Sau khi xem xét, công ty quyết định không yêu cầu chị An trả lại chi phí đào tạo như trong quyết định nghỉ việc.