Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác.

Các đoàn kiểm tra còn có nhiệm vụ nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành, nghề, lĩnh vực, các doanh nghiệp và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, KCN-KCX.

Ngoài ra, các đoàn cũng sẽ nắm tình hình dịch chuyển lao động ngoài KCN-KCX, lao động tự do, qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi, phát triển thị trường lao động và các kiến nghị. Thời gian kiểm tra từ ngày 21-10 đến hết ngày 3-11.

N.Giang