Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trả lời: Theo quy định tại khoản 3 điều 169 của Bộ Luật Lao động năm 2019 và điều 5 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì đối với NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu. Như vậy, pháp luật lao động hiện hành không quy định bắt buộc NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường. Tuy nhiên, tại điều 35 và điều 36 của Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 của Bộ Luật Lao động năm 2019 (được quy định chi tiết tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP). Căn cứ quy định tại điểm e khoản 2 điều 35, điểm đ khoản 1 điều 36 và khoản 1, khoản 2 điều 149 của Bộ Luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động và NLĐ cao tuổi cũng có thể giao kết hợp đồng lao động mới. Hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.