Thực hiện BLLĐ năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 7-4-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về lao động là người giúp việc gia đình. Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy một số quy định đặc thù về giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), xác định tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, BHXH, BHYT... đã giúp bảo vệ quyền lợi cho người giúp việc gia đình. Tuy nhiên, hiện nay nội dung BLLĐ năm 2019 đã có nhiều quy định mới về người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) khác với BLLĐ năm 2012. Một số quy định đặc thù đối với lao động giúp việc gia đình tại Nghị định số 27/2014/NĐ-CP cũng chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn như chưa có mẫu HĐLĐ để hai bên áp dụng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi chưa quy định linh hoạt với tính chất đặc thù của lao động giúp việc gia đình. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 điều 161 BLLĐ năm 2019 để phù hợp với đặc thù của lao động giúp việc gia đình, gắn với yêu cầu thực tiễn. Theo dự thảo, NLĐ và NSDLĐ phải giao kết và thực hiện HĐLĐ theo quy định tại chương III của BLLĐ. Trong đó, hình thức HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản (khoản 1 điều 162 của BLLĐ). Nội dung HĐLĐ do hai bên thỏa thuận.

Dự thảo cũng nêu rõ NSDLĐ phải bảo đảm cho NLĐ giúp việc gia đình được nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng, nghỉ ít nhất 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục.

T.Ngôn