Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ trong năm 2020, xây dựng, trình Bộ Chính trị nội dung quy định chi tiết về chế độ tiền lương mới nêu trên theo Nghị quyết 27.

Cụ thể, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm  5 bảng lương mới.

Lương công chức, viên chức mới: Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau - Ảnh 1.

Công chức BHXH TP HCM

Trong đó, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau:

- Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

- Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Lưu ý: Năm 2020 vẫn thực hiện chế độ tiền lương theo lương cơ sở và tính lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

A.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU