Cụ thể, theo Quyết định 24/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, sẽ có 07 Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019:

- Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (khoản 5, 6, 9, 10, 18 Điều 1);

- Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (khoản 2 Điều 2).

Sẽ có 2 Nghị định mới về tuyển dụng công chức, viên chức - Ảnh 1.

- Nghị định thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (khoản 1 Điều 2);

- Nghị định quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (khoản 1 Điều 2).

- Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (khoản 15 Điều 1; khoản 11 Điều 2).

- Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (khoản 11 Điều 1 và khoản 5 Điều 2).

- Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (khoản 18 Điều 1).

Quyết định 24/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 6-1-2020.

A.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU