Thời gian vừa qua, người lao động bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tiền lương ngừng việc do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngừng việc do lỗi các bên

Theo quy định tại điều 99 Bộ Luật Lao động 2019, tiền lương ngừng việc của người lao động được thực hiện như sau: Ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động. Khoản 1, điều luật này nêu rõ, người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Quy định này không có bất cứ thay đổi nào so với hiện nay.

Lương ngừng việc sẽ hài hòa lợi ích hai bên - Ảnh 1.

Thời gian vừa qua, người lao động bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tiền lương ngừng việc do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Do đó, dù chưa có văn bản quy định cụ thể nhưng dựa theo khoản 1, điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung của Bộ Luật Lao động 2012 thì tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động khi người lao động phải ngừng việc và được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian.

Tương tự trường hợp ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, Bộ Luật Lao động 2019 vẫn kế thừa quy định của Bộ Luật Lao động 2012.

Theo đó, nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương. Những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Chia sẻ khó khăn cùng doanh ngiệp

Nguyên nhân khách quan được tính đến là sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế.

Lương ngừng việc sẽ hài hòa lợi ích hai bên - Ảnh 2.

Sắp tời, theo quy định mới sẽ chia sẻ một phần khó khăn cho doanh nghiệp khi phải ngừng sản xuất - kinh doanh do nguyên nhân khách quan

Với những trường hợp này thì đây là nội dung có nhiều thay đổi nhất về tiền lương ngừng việc tại Bộ luật Lao động 2019. Thay vì quy định như khoản 3, điều 98 Bộ Luật Lao động 2012, tiền lương do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì khoản 3, điều 99 Bộ Luật Lao động 2019 đã cụ thể hơn, hai bên vẫn được thỏa thuận.

Tuy nhiên, nếu ngừng việc dưới 14 ngày làm việc thì tiền lương được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu; Nếu ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì phải bảo đảm tiền lương trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Điều này đồng nghĩa với việc, từ 1-1-2021, khi Bộ Luật Lao động 2019 được áp dụng, nếu phải ngừng việc do nguyên nhân khách quan trên 14 ngày làm việc thì không bắt buộc người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động ít nhất bằng lương tối thiểu vùng như hiện nay.

Do đó, sắp tới, tiền lương ngừng việc của người lao động có thể bị giảm đáng kể. Bởi quy định mới sẽ chia sẻ một phần khó khăn cho doanh nghiệp khi phải ngừng sản xuất - kinh doanh.

H.Lê