- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Mức đóng BHTN hiện nay là 3% mức tiền lương tiền công, trong đó NLĐ đóng 1% tiền lương, tiền công; người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công của những người tham gia BHTN; nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của những người tham gia BHTN. Tiền lương được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng BHTN. NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN bằng 20 tháng mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng BHTN.