Cao Văn Nên (quận 9, TP HCM) hỏi: “Mức hưởng chế độ trợ cấp ốm đau được quy định trong Luật BHXH như thế nào?”.

Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Điều 28 Luật BHXH quy định về mức hưởng chế độ ốm đau như sau: Người lao động (NLĐ) hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1; điểm a, khoản 2, điều 26 và điều 27 của luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp NLĐ mới bắt đầu làm việc hoặc NLĐ trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

NLĐ hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b, khoản 2, điều 26 của luật này thì mức hưởng bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên; bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

NLĐ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3, điều 26 của luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.