BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 1 và 2 điều 50 Luật Việc làm quy định mức hưởng TCTT hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Song, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định; hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN; sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng. Khoản 7 điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về giải quyết hưởng TCTN quy định thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN theo quy định tại khoản 2 điều 50 Luật Việc làm. NLĐ có thời gian đóng BHTN trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần tiếp theo.

Do đó, nếu chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, đến nay, ông sẽ được hưởng 6 tháng TCTN; tiền TCTN mỗi tháng bằng 60% bình quân số tiền lương làm căn cứ đóng BHTN 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở hoặc 5 lần mức lương tối thiểu vùng.