Ông Nguyễn Nhất Thống, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Hợp đồng lao động của anh Dũng có thời hạn 1 năm nhưng làm việc được 3 tháng, anh xin đổi sang bộ phận khác. Khi chuyển đổi công việc, anh Dũng cam kết hoàn thành nhiệm vụ nhưng sau đó liên tục không đạt định mức và bị trưởng bộ phận lập biên bản. Theo nội quy lao động của công ty, nếu liên tục không hoàn thành nhiệm vụ trong 3 tháng thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Tuy vậy, công ty muốn hai bên “chia tay trong vui vẻ” nên mới mời anh lên thỏa thuận. Nếu anh không đồng ý, công ty sẽ thực hiện theo nội quy lao động.