Năm 2020 đã bước sang được gần 15 ngày, nhưng những tác động tích cực từ việc tăng lương tối thiểu vùng vẫn là điều được nhiều lao động quan tâm.

Tăng mức tiền lương tháng

Việc tăng lương sẽ áp dụng với 2 nhóm đối tượng: Người làm công việc đơn giản nhất; Người làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Người lao động được lợi khi lương tối thiểu vùng tăng - Ảnh 1.

Người lao động sẽ được lợi khá nhiều từ việc tăng lương tối thiểu vùng

Cụ thể, khoản 1, điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định: Mức lương tháng trả cho người lao động (NLĐ) làm việc trong điều kiện lao động bình thường phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất; Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Chi tiết, đơn vị tính đồng/tháng:

Vùng

Lương tối

thiểu vùng

Lương của người làm công việc

đơn giản nhất

Lương của người

đã qua đào tạo nghề

Vùng I

4.420.000

4.420.000

(tăng 240.000 đồng/tháng)

4.729.400

(tăng 256.800 đồng/tháng)

Vùng II

3.920.000

3.920.000

(tăng 210.000 đồng/tháng)

4.194.400

(tăng 224.700 đồng/tháng)

Vùng III

3.430.000

3.430.000

(tăng 180.000 đồng/tháng)

3.670.100

(tăng 192.600 đồng/tháng)

Vùng IV

3.070.000

3.070.000

(tăng 150.000 đồng/tháng)

3.284.900

(tăng 160.500 đồng/tháng)

Tăng mức đóng BHXH

Theo điều 5 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH hàng tháng sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức lương tháng đóng BHXH. Trong đó, điểm 2.6, khoản 2, điều 6 Quyết định này nêu rõ: Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Người làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua đào tạo nghề, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Do đó, lương tối thiểu vùng tăng sẽ là cơ sở buộc các doanh nghiệp đang đóng BHXH cho NLĐ dưới mức lương tối thiểu vùng phải tăng mức đóng.

Tăng mức đóng BHYT

Tại Quyết định 595, khoản 1, điều 18 quy định: Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; NLĐ 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Với quy định này, mức đóng BHYT sẽ tăng tương ứng với mức tăng của mức lương tháng đóng BHXH như đã đề cập.

Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Theo quy định tại khoản 2, điều 15 Quyết định 595: Đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Trường hợp mức lương tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Tương tự như mức đóng BHYT, mức đóng BHTN cũng sẽ tăng khi tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tăng.

Tăng tiền lương ngừng việc

Liên quan đến tiền lương ngừng việc, điều 98 Bộ Luật Lao động 2012 có nêu: Trong trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương; những NLĐ khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Nếu vì sự cố điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm… thì tiền lương ngừng việc cũng do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Và như vậy, nếu phải ngừng việc vì một trong những lý do nêu trên thì tiền lương ngừng việc năm 2020 sẽ cao hơn năm 2019: Mức 4,42 triệu đồng nếu doanh nghiệp (DN) ở vùng I (cao hơn năm 2019 là 240.000 đồng); Mức 3,92 triệu đồng nếu DN ở vùng II (cao hơn năm 2019 là 210.000 đồng); Mức 3,43 triệu đồng nếu DN ở vùng III (cao hơn năm 2019 là 180.000 đồng); Mức 3,07 triệu đồng nếu DN ở vùng IV (cao hơn năm 2019 là 150.000 đồng).

Gây thiệt hại lớn hơn mới phải bồi thường

Theo điều 130 Bộ Luật Lao động 2012: Trường hợp NLĐ gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi NLĐ làm việc thì NLĐ phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng tiền lương. Điều này đồng nghĩa với việc, khi lương tối thiểu vùng tăng, giá trị tài sản thiệt hại phải lớn hơn thì NLĐ mới phải bồi thường.

Ví dụ: A làm việc tại Công ty X thuộc vùng I. Nếu năm 2019, A gây thiệt hại nặng nhất với giá trị 41,8 triệu đồng (10 tháng lương tối thiểu vùng) đã phải bồi thường. Thì năm 2020, A gây thiệt hại lên tới 44,2 triệu đồng (10 tháng lương tối thiểu vùng) mới phải bồi thường.

Qua phân tích có thể thấy, NLĐ được lợi khá nhiều từ việc tăng lương tối thiểu vùng.

H.Lê