Hiện nay, theo quy định tại điều 54 của Luật BHXH 2014, người lao động (NLĐ) có đủ 20 năm đóng BHXH và đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ… thì sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, điểm a, khoản 1, điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 đã sửa đổi điều 54 nêu trên của Luật BHXH, theo đó, điều kiện hưởng lương hưu của NLĐ từ năm 2021 được siết chặt hơn: Có đủ 20 năm đóng BHXH; Nam đủ 60 tuổi 3 tháng; nữ đủ 55 tuổi 4 tháng (sau đó mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam; 4 tháng với nữ để đến năm 2028, nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và năm 2035, nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi)…

Như vậy, theo quy định nêu trên, năm 2020 là cuối cùng áp dụng tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ. Bắt đầu sang năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ sẽ tăng.

Người nghỉ hưu trong năm 2020 có lợi thế - Ảnh 1.

Điều kiện về tuổi đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 cũng được tăng lên so với năm 2020

Nếu như đã có đủ 20 năm đóng BHXH, nhưng đến năm 2021, NLĐ nam mới đủ 60 tuổi, nữ mới đủ 55 tuổi thì chưa được hưởng lương hưu luôn, mà phải bảo lưu thời gian đóng BHXH, đợi đến đủ 55 tuổi 4 tháng với nữ, 63 tuổi 3 tháng mới được hưởng hưởng lương hưu.

Tương tự với trường hợp nêu trên, điều kiện để hưởng lương hưu với NLĐ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 cũng được quy định mới theo Bộ Luật Lao động 2019.

Cụ thể, nếu như theo điều 55 của Luật BHXH hiện hành, năm 2020, NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc một trong các trường hợp sau thì được hưởng lương hưu (với mức thấp hơn): Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi; bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Tuy nhiên, theo điểm b, khoản 1, điều 219 Bộ Luật Lao động 2019, năm 2021, người nghỉ hưu trước tuổi chỉ được hưởng lương hưu nếu: Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu: Tức là nam phải đủ 55 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 4 tháng; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; Có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu: Tức là nam phải đủ 50 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 4 tháng; bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Như vậy, điều kiện về tuổi đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 cũng được tăng lên so với năm 2020. Đây là một bất lợi đối với người nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2021.

H.Lê