Tuy nhiên, Bộ luật này cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm và muộn hơn. Tại điều 169 của Bộ luật này quy định: Từ năm 2021, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng, mỗi năm tăng thêm 3 tháng để đến năm 2028, nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi; Từ năm 2021, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi 4 tháng, mỗi năm tăng thêm 4 tháng để đến năm 2035, nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

Những người được nghỉ hưu sớm và muộn hơn theo Bộ Luật Lao động mới - Ảnh 1.

Từ năm 2021, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng

Cũng theo khoản 3 của điều này, một số trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), gồm: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong khi đó, khoản 4 quy định các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định nêu trên, gồm: Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt khác.

Chính phủ sẽ có Nghị định quy định chi tiết về những người được nghỉ hưu sớm và nghỉ hưu muộn hơn.

Bộ Luật Lao động 2019 được thông qua ngày 20-11-2019, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

H.Lê