Bà Lê Thu Phương, trợ lý giám đốc, trả lời: Công ty cũng đã nhận được đơn khiếu nại của anh Sĩ do cơ quan chức năng chuyển đến. Đối chiếu với các quy định của pháp luật lao động, công ty thấy quyết định sa thải anh Sĩ do chống đối trưởng phòng là chưa đúng về nội dung và hình thức. Do đó, giám đốc đã thu hồi quyết định, mời anh Sĩ đến làm việc và truy trả đầy đủ quyền lợi theo luật định.