Ông Phạm Đức Thanh, đại diện công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, công ty đã rà soát lại các quy định của pháp luật và nhận thấy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động bị tai nạn lao động là như nhau, không phân biệt đã ký hợp đồng chính thức hay đang thử việc. Do vậy sắp tới, công ty sẽ làm việc với anh Đời về thanh toán chi phí điều trị và bồi thường tai nạn lao động. Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng pháp luật để tránh thiệt thòi cho người lao động.