Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 3; khoản 1, điều 167; khoản 1, điều 186 Bộ Luật Lao động; điểm a, khoản 1, điều 2 Luật BHXH năm 2014; điểm a, khoản 1, điều 12 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT; điều 43 Luật Việc làm và Công văn số 3232/LĐTBXH-BHXH ngày 27-9-2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thu BHXH, BHYT, BHTN của người lao động (NLĐ) thì khi có nhu cầu người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với NLĐ cao tuổi kéo dài hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc giao kết HĐLĐ mới có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Do đó, một số lao động đã ngoài 60 tuổi làm việc tại công ty, được công ty tiếp tục gia hạn HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.