Vũ Đình Hòa (vudinhhoa66@gmail.com) hỏi: "Tôi được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí diện quân nhân hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, mức hưởng 100%. Nay công ty yêu cầu tôi trả thẻ BHYT của nhà nước cấp để tham gia BHYT bắt buộc, mức hưởng 80%. Nếu tôi không tham gia BHYT bắt buộc và tiếp tục sử dụng thẻ BHYT do nhà nước cấp để hưởng quyền lợi cao hơn có được không?".

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Khoản 2 điều 16 và khoản 2 điều 13 Luật BHYT quy định mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại điều 12 của luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này. Theo đó, đối tượng đầu tiên đóng BHYT được xác định là nhóm do NLĐ và người sử dụng lao động đóng (gồm: NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức), còn nhóm do ngân sách nhà nước đóng là đối tượng thứ ba. Mặt khác, khoản 2 điều 22 của Luật BHYT quy định trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Do đó, ông Hòa phải tham gia BHYT bắt buộc và được hưởng quyền lợi BHYT ở mức 100%.