Phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn và doanh nghiệp nghe phổ biến pháp luật

Nội dung tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ CĐ cơ sở về các nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, nhất là trong việc phối hợp với chủ DN tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ sao cho có hiệu quả, đi vào thực chất. Báo cáo viên cũng nhấn mạnh việc tăng cường vai trò của CĐ cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ CĐ cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động ở những DN chưa có CĐ thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động. 

T.Nga