Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Các quy định về phụ cấp lương thực hiện theo điểm b, khoản 1, điều 3 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và khoản 2, điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. Căn cứ vào các quy định này thì phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang, bảng lương. Do vậy, căn cứ vào tính chất, đặc điểm công việc mà NLĐ đảm nhận, DN tự xây dựng các khoản phụ cấp lương theo quy định và ghi vào hợp đồng lao động (HĐLĐ) sau khi thỏa thuận với NLĐ. Mặt khác, do phụ cấp lương là khoản bù đắp lương nên về nguyên tắc không được cao hơn mức lương chính của chức danh, công việc.