Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo Thông tư 23/TT-BLĐTBXH, phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động (vùng kinh tế mới, thị trường mới mở, nghề, công việc kém hấp dẫn, khuyến khích người lao động (NLĐ) làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao) chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang - bảng lương. Mặt khác, điều 103 Bộ Luật Lao động quy định tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Như vậy, chúng tôi nhận thấy mục đích của khoản tiền chuyên cần là nhằm khuyến khích NLĐ làm việc đủ ngày công, nâng cao năng suất lao động. Do đó, căn cứ theo các quy định nêu trên, tiền chuyên cần thuộc khoản phụ cấp lương, không phải tiền thưởng nên không được khấu trừ. Ngoài ra, công ty phải quy định rõ mức hưởng, điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương của doanh nghiệp.